Danmark säger nej till 18-årsgräns för solarier

Med en stor majoritet, 98 nej och 5 ja, har Stortinget (den Danska riksdagen) sagt nej till att införa 18-årsgräns för solarier och istället antagit en ny lag¹, framlagd av Danmarks hälsominister. Den nya lagen följer på ett logiskt sätt de vetenskapliga studier som gjorts på solarier och de riktlinjer som kommer av gällande EU-norm 60335-2-27:2010. Normen baserar sig i sin tur på bland annat rekommendationer från SCCP², som är EU:s rådgivande instans för konsumentsäkerhet. 

I bakgrundsarbetet till den nya lagen anges att man önskar få ett starkt konsumentskydd vid solarieanvändning genom ökade krav på utrustning samt information med tydlig skyltning av generella råd och anvisningar för alla solarier som upplåts offentligt. För att försäkra sig om att regelverket efterföljs finns även skärpta regler om kontroll och straff, om lagen inte följs. Lagen träder i kraft den 1 augusti 2014.

Kortfattat innebär lagen att solarier som är avsedda för kosmetiskt bruk (ej medicinska solarier) får ha en maximal erythema³ av 0,3 W/m2 och kan upplåtas utan krav på åldersgräns. Solarier som är av UV-typ 3⁴, samma som vi har i Sverige, får upplåtas utan krav på bemanning. Solarier som är av UV-typ 1 och 2 kan bara användas i bemannade solstudior. De i marknaden existerande solarier av UV-typ 4 kan fortsatt brukas men kräver bemanning och särskild varningstext. Inget krav på åldersgräns finns för några kosmetiska solarier.

– Vi välkomnar den danska lagen, säger Roland Laurent, sakkunnig på Svensk Solarieförening (SSF). Lagen har antagits efter en förberedande och tidvis ganska hård debatt där alla viktiga parter, danska cancerföreningen, danska dermatologer och solariebranschen har fått säga sitt. Lagen är logisk därför att den följer omfattande modern forskning som visar att eventuella risker vid solariesolande är försumbara. Ny forskning visar tvärtom att riskerna för hudcancer minskar vid regelbunden solning under erythema tröskeln⁴. Lagen följer även logiskt det som anges i gällande EU-regelverk och det som SSF har argumenterat för i många år. De solarier som vi har i Sverige och i övriga Nordiska länder är av UV-typ 3 och de svagaste i världen, klassade av EU och SCCP att användas för hemmabruk ”av outbildade personer”. Även i Norge, där man för två år sedan införde både åldersgräns och krav på bemanning, har den nya regeringen tagit bort bemanningskravet. Med denna nya danska lag följer logiskt även att åldersgränsen i Norge bör tas bort eller åtminstone ses över. Jag utgår ifrån att den svenska regeringen följer samma linje som man gjort i Danmark så att vi får samma lagstiftning i alla skandinaviska länder, avslutar Roland Laurent.

 

För mer information, kontakta Roland Laurent, sakkunnig

roland.laurent@solarieforeningen.se Tel +46 705 337900

¹ SCCP, Scientific Committee on Consumer Products of the European Commission 

² L 163 Danskt Folketing, www.ft.dk 

³ Erythemanivån eller erythematröskeln är den individuella nivå då man riskerar att bränna sig i solen. 

⁴ Solarier klassas I UV-typerna 1-4 där 1-2 enligt gällande EU norm 60335-2-27:2010 är avsedda för solarier som är bemannadesolarier, UV-typ 4 är klassade som medicinska solarier och UV-typ 3 är avsedda för hemmabruk. I övriga EU används främst solarier som maximalt får ge 0.3 W/m2 men då kan vara av både UV-typ 2, 3 eller 4 beroende på andelen UV-B i solariet. I ett solarium av UV-typ 3 är både UV-A och UV-B begränsat till 0,15 W/m2

 

Källa: Danmark-säger-nej-till-18-årsgräns-för-solarier